سیب سردخانه ای مراغه

پخش سیب زرد سردخانه ای مراغه

درجه خاصیت و نوع تاثیر گذاری مطلوبی که بسیاری از میوه ها از جمله سیب دارند با توجه به این که خیلی بالا می باشد تصمیماتی گرفته شده که حتما پخش آن ها بیشتر از دور

بیشتر بخوانید