تولید کننده سیب ترش

تولید کننده سیب درختی ترش مصری

ایران به عنوان اصلی ترین کشور تولید کننده سیب درختی ترش مصری در مقام جهانی واکنش های خاصی را به تمام کشور های همسایه نشان داده است. شناخت مناطق فعال در کشور ما

بیشتر بخوانید